رد کردن پیوندها

marketing

marketing

در دنیای گاسترونومی و هتلداری marketing مهم بوده و بحث بخصوصی را دنبال میکند در رستوران و هتل در درجه اول صحبت از غذا و نوشیدنی های مختلف می‌باشد و بنابراین مسائلی مانند طرح بازاریابی، تحلیل بازاریابی، اهداف بازاریابی که هر کدام بحث مهمی را تشکیل میدهد باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین راهبرد برنامه ریزی وسایل موجود برای به تحقق رساندن اهداف انتخاب شده، marketing mix و سرانجام موفقیت حاصل شده بررسی خواهد شد.

مدت زمان تئوری 40 ساعت

دریافت این دوره

پیام بگذارید