رد کردن پیوندها

Sommelier

Sommelier

دانش این بخش از دو مرحله تشکیل شده است:

1- مرحله تئوری شامل:

شناخت زمین، هوا، باران، باد، سایه، گرمای مستقیم و غیر مستقیم.

درختان مختلف، آفات مختلف، انگورهای مختلف (تعداد در حدود 5000 و برای مصرف در صنعت تقریبا 500 نوع).

پیدایش شیشه و لیوان­های مختلف، زیر زمین و تکنولوژی آن و حرارت و دما، گرما، رطوب، روشنایی و تاریکی زیرزمین.

شناخت مزه­ های موجود شناخته شده.

و مسائل دیگری که بخاطر نداشتن امکانات در فرصت دیگر آن اشاره خواهد شد.

2- مرحله عملی که در یکی از کشورهای همجوار مثلاً ترکیه برگزار خواهد شد.

مدت زمان تئوری 50 ساعت

مدت زمانی عملی 40 ساعت

دریافت دوره

پیام بگذارید