رد کردن پیوندها

Sommelier

hotel

 

دانش این بخش از دو مرحله تشکیل شده است:

1- مرحله تئوری شامل:

شناختی، زمین، هوا، باران، باد، سایه، گرمای مستقیم و غیر مستقیم.

درختان مختلف، آفات مختلف، انگورهای مختلف (تعداد در حدود 5000 و برای مصرفدر ؟؟؟ تقریبا 500 نوع).

پیدایش شیشه و لیوان­های مختلف، زیر زمین و تکنولوژی آن و حرارت و دما، گرما، رطوب، روشنائی و تاریکی زیرزمین.

شناخت مزه­های موجود شناخته شده.

و مسائل دیگری که بخاطر نداشتن امکانات در فرصت دیگر آن اشاره خواهد شد.

2- مرحله عملی که در یکی از کشورهای همجوار مثلاً ترکیه برگزار خواهد شد.

مدت زمان تئوری 50 ساعت

مدت زمانی عملی 40 ساعت

دریافت این دوره