رد کردن پیوندها

انبار داری

انبار داری

انبار(انباشته شدن) از این نظر پیش بینی شده که انباردار اول کالاهای مورد احتیاج در آن نگهداری شده و بعدا به درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.

38 موارد مختلف زیر مجموع انبارداری را تشکیل میدهند که هنگام تدریس به آنها اشاره خواهد شد. برای مثال انبار داری فقط ذخیره کردن اجناس برای یک هدف معمولی نیست بلکهممکن است ما محصولی را انبار کنیم بتکامل عالی خود برسد تا بتوان از آن نهایت استفاده را کرد.

مدت زمان تئوری 30 ساعت

دریافت این دوره