رد کردن پیوندها

آموزش مدیریت هتل

managment hotel

وظایف یک مدیر هتل را میتوان به این گونه تشریح کرد:

برنامه ریزی و هدایت صحیح هتل،در دست داشتن رشته های اقتصادی هتل و موفق بودن در آن، استراتژیک، برنامه ریزی برای پرسنل Qualitats management

Cost control به معنی دیگر کنترل بودجه هتل از قبیل خرید و فروش آن است.

یک مدیر هتل باید تکامل پیشرفت بلند مدت هتل را در نظر داشته باشد و با در دست داشتن ارقام خرید و فروش در قسمت های مختلف هتل را در راه های درست درآمد زایی قرار دهد.

آگاه بودن از تهولات توریستی در جهان، مطلع بودن از فعالیت های رقبای همیشگی خود جذب ارقام جهان های راضی و یا ناراضی هتل،تا بتواند در این دوره یک برنامه صحیح و یک PR.Strategic را بکار ببندد.

همکاری مستقیم با مدیران قسمت های مختلف IRB managment یک امر طبیعی به شمار میرود.

اگر مدیران و پرسنل در جداول یک هتل علاوه بر پشت گذراندن تحصیلات در آن سیستم (تئوری و نظری) در دانشگاه مرتبط رشته Hotel managment را هم فراگرفته اند.

مدت زمان تنوری

مدت زمان عملی