رد کردن پیوندها

هتل Radisson collection

هتل Radisson collection

هتل Radisson collection یک داراي میلان
در نزدیکی برج معروف میلان یک هتل بسیار مجلل باسم نامبرده شده افتتاح خواهد شد.
این هتل اولین هتلی است که با این نام در شهر میلان شروع به کار خواهد کـرد و داراي 89 اطـاق و سـوئیت
میباشد. هر یک از این هتلی داري هماهنگی کامل با محیط خود بوده و داراي زیباترین ارشیتکست در نـوع
خود میباشند.
دارا بــودن از مــدرن ترینهــا و بهتــرین گاســترونوي – بــا ارزشتــرین ســالن ورزشــی اســتفاده از قــسمت
WELLNESS جزء خدمات این هتل 5 ستار بشمار میشود.
مدیر عامل این هتل بر ای ن عقیده است که با افتتاح این هتل علامت ثبتی است براي جلب توریستهائی کـه از
ایتالیا دیدن خواهند کرد.
در این مجموعه رستوران و بار بنام آقاي لوئیجی و یتوریو برتاریی گذارده شده کـه او بنیـان گـذار تورینـگ
کلاب ایتالیا محسوب می شود. او آشپزخانه سنتی ایتالیایی را با غذاهاي مدرن و کولینار ادغـام کـرده و از آن
غذاهاي فصلی، محلی و از قسمتهاي دیگر ایتالیا را تشکیل داده است.

پیام بگذارید