رد کردن پیوندها

آموزش سرآشپزی

آموزش سرآشپزی

chef de cuisine

Brigade de cuisine

یکی از شرایط آموختن حرفه سرآشپزی پشت سر گذاشتن قسمت اول آشپزی می‌باشد، دایره مسئولیت یک رئیس آشپزخانه بسیار بزرگ می‌باشد.

یک آشپزخانه بزرگ از چهل قسمت مختلف تشکیل شده است که قسمت های عمده آن آشپزخانه گرم، آشپزخانه سرد و قسمت نانوایی آن می‌باشد.

در بعضی از مواقع یک رئیس آشپزخانه زیر نظر دیرکتور قرار گرفته است که آن خود جز کادر اصل F&B می‌باشد.

و اما وظایف او: مسئولیت داشتن در برابر تمام پرسنل آشپزخانه ، تحریر منو ورسپی های تازه با همکاری مدیر رستوران،مسئولیت خرید تمام وسایل آشپزخانه و مواد مصرفی برای درست کردن غذاهای مختلف, مسئولیت در مورد نوآموزان و هدایت آنها.

دوره های تئوری 60 ساعت

دوره های عملی 60 ساعت

دریافت این دوره

پیام بگذارید