رد کردن پیوندها

ادامه تحصیل در اروپا

برای کسب اجازه تحصیل در آلمان باید مراحلی را پشت سر گذاشت که سرفنظر از داشتن بودجه کافی شرایط اشخاص متقاضی هم در نظر گرفته خواهد شد .

همایش 2 ساعته در تهران جهت آماده سازی و معرفی شرایط سفر بآلمان

در صورت شرایط مناسب اخذ ویزای آلمان با پشتیبانی آکادمی اوبرلینگن آلمان و تماس با سفارت آلمان در تهران گرفتن ویزای سه ماهه برای تحصیل و دیگر موضوعات مرتبط .

ویزای مذبور برای اقامت دائم در آلمان اعتبار نخواهد داشت .

برای اقامت دائمئی در آلمان مشاوره بخصوصی بعمل خواهد آمد .

ادامه تحصیل در اروپا